ČNB, Centrální registr dlužníků, Centrální registr dlužníků, Delikvence, Jednorázová platba, LTV (Loan to value), OSVČ, Podnikatelský úvěr, Směnka, Úrok z prodlení

ČNB

ČNB je zkratka pro Českou národní banku, která představuje centrální banku České republiky. Vystupuje jako právnická osoba a sídlí v Praze. Své hospodaření spravuje samostatně a do jejího působení lze zasahovat pouze na základě zákona. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. Snaží se vytvářet podmínky, které podporují udržitelný hospodářský růst. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je nutné, aby si ČNB zachovala svou nezávislost.

Centrální registr úvěrů

CRÚ – touto zkratkou se někdy označuje Centrální registr úvěrů. Jedná se o informační systém, který sbírá informace o úvěrových závazcích fyzických osob, podnikatelů a právnických osob. Informace o jednotlivých klientech a jejich pohledávkách mezi sebou sdílí všichni účastníci Centrálního registru úvěrů. Mezi tyto účastníky patří banky a pobočky zahraničních bank, které působí na území České republiky. Pokud tak stanoví zvláštní zákon, mohou se připojit ještě další osoby. V Centrálním registru úvěrů nejsou evidovány tyto půjčky:

 • spotřebitelské úvěry fyzických osob
 • hypoteční úvěry fyzických osob
 • ručitelské závazky klientů
 • údaje o depozitních účtech

Všichni účastníci musí každý měsíc provádět aktualizaci databáze Centrálního registru úvěrů.

Delikvence

Slovo delikvence označuje páchání deliktů (přečin, poklesek, porušení práva) nebo také trestnou činnost. Ve finančním světě tento termín vystihuje jednání klienta, který nedokázal uhradit své závazky v předem dohodnutém termínu. Porušil podmínky. Při delikvenci bývá postup následovný – dlužník je nejprve na danou situaci upozorněn upomínkou a pokud ji ignoruje, přichází na řadu exekuce. Tuto negativní informaci zadávají banky do registru dlužníků a tím pádem sníží solventnost klienta. Delikvence klienta má velký vliv na to, zda mu banka umožní půjčit peníze nebo ne.

Jednorázová splátka

Jednorázová splátka nespadá do splátkového kalendáře. Využívá se v situacích, kdy chce dlužník jednorázově doplatit zbytek závazku. Před vyjednáním hypotéky nebo jiné půjčky jsou domluveny úroky a poplatky za předčasné splacení, které musí dlužník uhradit. Obecně platí, že do výše 250 000 korun si věřitelé sankce za předčasné splacení neúčtují. Toto pravidlo platí pro účelové i neúčelové bankovní úvěry. Komplikovanější situace nastává například u hypotečních úvěrů, kdy může dlužník přeplatit až 25 % z dlužné částky. Pokud klient využije jednorázovou splátku po skončení fixace, sankce se mu neúčtuje.

LTV (Loan to value)

Zkratku LTV lze přeložit jako „částka k zapůjčení“. Tento pojem vyjadřuje poměr mezi zástavní hodnotou nemovitosti a hypotečním úvěrem. Označuje se například tímto způsobem “LTV 70”. Číslo 70 symbolizuje procento z ceny nemovitosti, ze kterého se bude počítat maximální výše hypotečního úvěru. Banka nebo jiný věřitel na hodnotu LTV klade velký důraz. Na základě této hodnoty se rozhodují, zda dané osobě poskytnou půjčku nebo ne.

OSVČ

OSVČ je často využívaná zkratka pro osobu samostatně výdělečně činnou. Tímto termínem se označuje fyzická osoba, která své příjmy získává z podnikání, popřípadě jiné samostatně výdělečné činnosti. Tento termín se využívá zejména v souvislosti se sociálním zabezpečením a zdravotním pojištěním. Typičtí zastupitelé OSVČ jsou například živnostníci, zemědělci, umělci nebo soudní znalci. OSVČ provozuje své podnikání pod vlastním jménem a ručí celým svým majetkem.

Podnikatelský úvěr

Podnikatelský úvěr je speciální typ půjčky, která je poskytován pouze živnostníkům a firmám. Podnikatelé o úvěr žádají například v době, kdy prodělávají a nedisponují dostatkem finančních prostředků. Obchodníci pro přidělení podnikatelského úvěru musí splňovat následující podmínky:

 • minimálně dvě ukončená daňová období
 • občanství v ČR
 • sídlo, popřípadě trvalé bydliště v ČR
 • pozitivní výsledek hospodaření
 • uhrazené všechny povinné platby úřadům
 • neocitnout se v likvidaci nebo v konkurzu

Každá banka si dále stanovuje další konkrétní podmínky. Existují tři druhy podnikatelských úvěrů – kontokorentní, provozní a investiční.

Směnka

Směnka je cenný papír, který má povinné náležitosti stanovené zákonem. Musí obsahovat bezpodmínečný písemný závazek. Tento příkaz opravňuje majitele směnky požadovat od směnečného dlužníka (osoba, která je uvedená na směnce) uhrazení stanovené částky. Dlužník i majitel směnky si společně dohodnou konkrétní datum, do kterého musí být peníze uhrazeny. Směnka musí obsahovat povinné náležitost, jedná se například o:

 • označení v textu, že se jedná o směnku
 • informace o místu, kde má být částka vyplacena
 • jméno remitenta, tj. komu mají být peníze uhrazeny
 • datum a místo vystavení směnky
 • a podobně

Úrok z prodlení

Jako úrok z prodlení se označuje částka, kterou musí uhradit dlužník v případě, že v předem stanoveném termínu nezaplatil domluvenou splátku. Tuto platbu vyplácí svému věřiteli. Výjimku tvoří situace, kdy dlužník není za opoždění odpovědný. Úrok z prodlení nelze považovat za klasickou sankci, jedná se o náhradu ušlých finanční prostředků za celou dobu, kdy věřitel předpokládal, že bude moci se svými finančními prostředky již disponovat.